Ponad 100 firm zainteresowanych pracami badawczo – rozwojowymi!

5 października br. w Częstochowie spotkało się ponad 100 przedstawicieli firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego w ramach informacyjnej konferencji dotyczącej Sektorowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych INNOMOTO.

Oprócz świata biznesu w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Polską Izbę Motoryzacji Consulting udział wzięli również przedstawiciele jednostek badawczych, uczelni wyższych oraz firm doradczych.

Zebranych gości powitał Roman Kantorski, Prezes Izby, Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu Sektorowego INNOMOTO.

W pierwszym wystąpieniu Profesor Santarek oraz Luk Palmen (moderator spotkania) z Silesia Automotive omówili obszary badawczo-rozwojowe w kontekście trendów w motoryzacji z uwzględnieniem obszarów badawczych wytypowanych w programie INNOMOTO.

Następnie Dr inż. Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami NCBR oraz Jakub Murawski, Zastępca Kierownika Sekcji Zarządzania Programami Badań INFOTECH NCBR przekazali zebranym informacje na temat Programu Sektorowego INNOMOTO omawiając m.in. regulamin konkursu, zasady aplikowania, kryteria oceny wniosku oraz szczególne aspekty do uwzględnienia w projekcie badawczo-rozwojowym.

Kolejnym punktem spotkania była debata pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki. Próbowali oni znaleźć odpowiedz na pytania dlaczego warto rozważać konsorcjum pomiędzy dwoma firmami oraz współpracę z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów. W dyskusji wzięli udział Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak i Dr hab. inż. Przemysław Postawa oraz przedstawiciele firm sektora motoryzacyjnego.

W ostatnim bloku tematycznym – sesji warsztatowej – przedstawiciele firmy doradczej Crido Taxand – Łukasz Kościjańczuk oraz Bogusława Mazurek w swoim wystąpieniu szczegółowo omówili różnice pomiędzy programem sektorowym a innymi instrumentami wsparcia. Wyjaśnili różnice pomiędzy badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. Przybliżyli zasady wypełniania wniosków oraz omówili koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przy realizacji projektów. Zwrócili uwagę na najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach.
Następnie Dariusz Kucharczyk Menedżer Rozwoju Produktów Bank Zachodni WBK przedstawił zasady współfinansowania projektów unijnych przez Bank.

W podsumowaniu konferencji, Prezes Izby Roman Kantorski oraz Luk Palmen, wyrazili swoje zadowolenie z podjętej inicjatywy oraz pozytywnie ocenili szanse dla firm z branży motoryzacyjnej na wzrost innowacyjności w tym sektorze. Zauważyli, że projekty przygotowane przez polskich przedsiębiorców mogą przyczynić się do wzrostu „myśli technologicznej” i konkurencyjności w UE, a same przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże wsparcie na ten cel. Zachęcali jednocześnie przedsiębiorców do składania wniosków

Prezentacje

1_Silesiautomotive_trendy technologiczne

2_1_NCBR_Program Sektorowy INNOMOTO

2_2_NCBR_Zasady finansowania oraz koszty kwalifikowane w działaniu 1.2 POIR

2_3_NCBR_Electric Mobility  Europe_prezentacja ogólna

2_4_NCBR_Zasada konkurencyjności

3_Crido Taxand_Program Sektorowy INNOMOTO

4_Bank Zachodni WBK_INNOMOTO