Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu INNOMOTO Działanie 1.2 PO IR ”Sektorowe programy B+R” Konkurs 6/1.2/2016

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w I konkursie INNOMOTO w ramach Działania 1.2 ”Sektorowe programy B+R”.

Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu wnioski zawierające uchybienia formalne lub oczywiste pomyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej po uwzględnieniu korekt i uzupełnień dopuszczonych Regulaminem, z puli 87 wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymały 84 wnioski, 2 wnioski zostały odrzucone, a 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostaną skierowane do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

lista_projektow_zak._do II_etapu_Innomoto