NCBR: Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu INNOMOTO

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu INNOMOTO Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 6/1.2/2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach  Programu sektorowego INNOMOTO (konkurs 6/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

W ramach I konkursu wpłynęło 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 413 373 591,46 zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostały przekazane 84 wnioski, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 54 wnioski.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 47 projektów  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów.  37 projektów nie otrzymało rekomendacji do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania wynosi 238 231 014,42 zł.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania