INNOMOTO – aktualizacja listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu  6/1.2/2016/POIR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinasowania. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej do listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dołączyły projekty o numerach:  POIR.01.02.00-00-0315/16, POIR.01.02.00-00-0272/16 oraz POIR.01.02.00-00-0301/16.
W związku z powyższym informujemy o zwiększeniu alokacji w I konkursie INNOMOTO do 254 mln zł.
Instytucja Pośrednicząca  informuje, że  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.