INNOMOTO – to już drugi konkurs, zapraszamy do współpracy

Programy sektorowe są bardzo ciekawą alternatywą dla programu Szybka ścieżka, szczególnie dla tych firm, których projekty badawcze wpiszą się w zakres tematyczny agendy badawczej danego programu. INNOMOTO jest przykładem programu, który został bardzo dobrze oceniony przez przedsiębiorców, gdyż na 87 złożonych wniosków do dofinansowania wybranych zostało aż 50 projektów. Co więcej prawie 60% wnioskodawców stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Przed nami kolejny konkurs z bardzo dużym budżetem, bo wynoszącym aż 300 mln złotych. Poniżej najważniejsze informacje o konkursie:

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego INNOMOTO.

WAŻNE: Konkurs przeznaczony jest dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (tj. z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

Dla kogo Przedsiębiorstwa duże i konsorcja przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP) i konsorcja przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia Narodowe Centrum Badań i Rozwojuwww.ncbr.gov.pl
Termin naboru 11 maja – 10 lipca 2018 r.
Budżet 300 mln PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 30 mln PLN
Maksymalna kwota wsparcia
 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe
 • 200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy de minimis
 • 2 mln EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy na usługi doradcze dla MSP
Poziom wsparcia na badania przemysłowe
 • do 80% przedsiębiorstwa mikro i małe
 • do 75% przedsiębiorstwa średnie
 • do 65% przedsiębiorstwa duże
Poziom wsparcia na prace rozwojowe
 • do 60% przedsiębiorstwa mikro i małe
 • do 50% przedsiębiorstwa średnie
 • do 40% przedsiębiorstwa duże
Poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe
 • do 90% w ramach pomocy de minimis
 • do 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kluczowe kryteria oceny
 • zgodność projektu z zakresem tematycznym konkursu
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującej się nowością co najmniej w skali kraju
 • zaangażowana kadra badawcza posiada adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i doświadczenie
 • istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe na bezpośrednie rezultaty projektu
 • nowość rezultatów projektu
 • wdrożenie rezultatów planowane jest na terenie RP
Koszty kwalifikowane
 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa (maks. 60% przy realizacji samodzielnej, maks. 50% przy realizacji przez konsorcjum)
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacja budynków
 • nabycie materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu środka trwałego
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • elementy służące do budowy na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty pośrednie
KONTAKT do Firmy Członkowskiej CRIDO, która udziela pomocy przy składaniu wniosku +48 22 324 59 33