Komunikat w sprawie zmian Regulaminu konkursu 2/1.2/2018 INNOMOTO

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie konkursu, które dotyczą:
  1. doprecyzowania, że miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta i żadne z tych miejsc nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim;
  2. wskazania, jak należy udokumentować prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu w miejscu, które określono we wniosku o dofinansowanie jako miejsce realizacji projektu;
  3. dostosowania zapisów RK do opisu kryterium w zakresie wykluczenia kierownika B+R i kierownika zarządzającego projektem z możliwości realizacji prac po stronie podwykonawcy;
  4. zmniejszenia minimalnej liczby ekspertów uczestniczących w panelu z 3 do 2;
  5. doprecyzowania sposobu dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, w szczególności wprowadzenia zasady o przesyłaniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w pierwszej kolejności w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (w terminie 14 dni od informacji z IP), a dopiero po weryfikacji ich poprawności – wersji papierowej, w  ciągu 7 dni od informacji o zatwierdzeniu wersji elektronicznej – taki system usprawni i przyspieszy proces zawierania umów, zwłaszcza w przypadku ewentualnych błędów w dokumentacji Wnioskodawcy;
  6. wskazania, że w przypadku braku zgodności umowy konsorcjum z wymogami konkursu, IP może odstąpić od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu;
  7. drobnych zmian redakcyjnych.
Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym Regulaminem konkursu.

Źródło: NCBR