ZAŁOŻENIA PROGRAMU INNOMOTO

Sektorowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych INNOMOTO

5 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowy program B+R”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie IP w terminie od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Program INNOMOTO będzie wpierał realizację dużych przedsięwzięć B+R, które są istotne dla dla rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i umożliwi wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań w kierunkach zgodnych z globalnymi trendami rozwoju i oczekiwaniami konsumentów.

 • Dofinansowanie projektów ma zachęcić przedsiębiorców do utworzenia nowych lub rozbudowy istniejących już działów zajmujących się pracami B+R oraz tworzenia i rozwijania nowych innowacyjnych technologii i wyrobów.
 • Dofinansowanie udzielane na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe wpłynie na zmniejszenie ryzyka finansowego przedsiębiorstw, co przełoży się na zwiększenie inwestycji w rozwój i innowacje.
 • Program INNOMOTO zachęci przedsiębiorstwa do rozszerzenia współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi działającymi w obszarze motoryzacji w formie podwykonawstwa.

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026

Główny cel programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi:

 1. Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w sektorze motoryzacyjnym w Polsce
 2. Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R

Zakres tematyczny programu został zdefiniowany w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze motoryzacyjnym i obejmuje obszary:

 1. Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
 2. Innowacyjne pojazdy i napędy
 3. Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach

Odbiorcami programu są przedsiębiorcy Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznik I do rozporządzenia 651/2014 lub Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw), w których skład wchodzi, co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia.

Program INNOMOTO będzie finansowany ze środków publicznych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) oraz z prywatnych środków przedsiębiorców, wnoszonych w postaci udokumentowanego wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektów.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I konkursu dla Programu INNOMOTO wynosi 250 mln PLN

 • Finansowanie Programu rozpocznie się w 2017 roku
 • Okres pilotażowy (24 miesiące) będzie obejmował alokację środków do wysokości 250 mln PLN z budżetu Programu. W tym okresie podpisane zostaną umowy na realizację projektów wyłonionych w ramach I konkursu oraz rozpatrzone zostaną złożone protesty
 • Liczba konkursów oraz szczegółowy harmonogram ich przeprowadzania zostanie ustalony na podstawie wyników ewaluacji okresu pilotażowego
 • Ogłoszenie II konkursu może nastąpić przed zakończeniem 24 miesięcznego okresu pilotażowego w przypadku, gdy wynik weryfikacji potencjału sektora motoryzacyjnego na podstawie wyników I konkursu będzie pozytywny.
         Status przedsiębiorstwa

           Badania przemysłowe  

                     Prace rozwojowe  

Intensywność pomocy Intensywność pomocy

z uwzględnieniem premii

Intensywność pomocy Intensywność pomocy

z uwzględnieniem premii

Mikro/Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Przedsiębiorstwa inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu pomocy publicznej, jeżeli:
•    Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu,
•    Projekt obejmuje skuteczną współpracę, co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
•    60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
•    50% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

Prace można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Etapy oceny wniosków
•    Ocena formalna
•    Ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów
–    Indywidualna ocena merytoryczna (3 ekspertów zewnętrznych)
–    Ocena panelowa (spotkanie Wnioskodawcy z Panelem Ekspertów – Prezentacja + dyskusja)

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu

3. Zakres merytoryczny konkursu

4. Kryteria wyboru projektów

5.1. Przewodnik kwalifikowalności – Ogólne zasady

5.2. Przewodnik kwalifikowalności – Katalog kosztów kwalifikowanych

5.3. Przewodnik kwalifikowalności – Katalog kosztów niekwalifikowanych

5.4. Przewodnik kwalifikowalności – Zasada konkurencyjności

6. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji

7. Zakres minimalny umowy konsorcjum

8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR