Sektorowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych INNOMOTO

Studium Wykonalności wraz z załącznikami w imieniu Porozumienia złożył w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski w dniu 30 września 2014 roku.

Porozumienie na rzecz ustanowienia programu sektorowego pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszeniem Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych, Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i Związkiem Pracodawców Motoryzacji zostało zawarte 23 czerwca 2014 roku.

Po wielu miesiącach pracy 26 sierpnia 2016 roku Agenda Badawcza została zatwierdzona przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

5 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowy program B+R”.

Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji Janusz Kobus został Członkiem Komitetu Sterującego Programu.

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.

Główny cel programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi:

  1. Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w sektorze motoryzacyjnym w Polsce
  2. Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R

Zakres tematyczny programu został zdefiniowany w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze motoryzacyjnym i obejmuje obszary:

  • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
  • Innowacyjne pojazdy i napędy
  • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach

Program INNOMOTO będzie finansowany ze środków publicznych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) oraz z prywatnych środków przedsiębiorców, wnoszonych w postaci udokumentowanego wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I konkursu dla Programu INNOMOTO wynosi 250 mln PLN

Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu  dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w  ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

OBSZARY BADAWCZE GRUPY BADAWCZE ZAGADNIENIA                                                                                                          BADAWCZE
I.               Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu A.     Nowe technologie produkcji, regeneracji, odzysku, recyklingu i utylizacji oraz rozwój istniejących I.A.1. Udoskonalone lub nowe linie technologiczne i technologie produkcji pojazdów i części motoryzacyjnych
I.A.2. Udoskonalone lub nowe linie technologiczne i technologie regeneracji komponentów i części motoryzacyjnych
I.A.3. Udoskonalone lub nowe technologie wytwarzania materiałów i warstw wierzchnich
I.A.4. Udoskonalone lub nowe technologie poprawiające właściwości wytrzymałościowe materiałów oraz technologie łączenia materiałów
I.A.5. Udoskonalone lub nowe metody odzysku, recyklingu i utylizacji
I.A.6. Udoskonalone lub nowe metody ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
II.              Innowacyjne pojazdy i napędy A.     Pojazdy II.A.1. Pojazdy osobowe
II.A.2. Pojazdy ciężarowe, specjalne, autobusy i pozostałe
B.     Nadwozia, przyczepy, naczepy II.B.1. Nadwozia
II.B.2. Naczepy i przyczepy
II.B.3. Zabudowy
C.     Napędy pojazdów II.C.1. Napędy alternatywne oraz związana z nimi infrastruktura
II.C.2. Napędy spalinowe
III.            Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach A.     Innowacyjne materiały III.A.1. Materiały metalowe
III.A.2. Materiały polimerowe i kompozytowe
III.A.3. Pokrycia i powłoki
III.A.4. Materiały na elementy cierne
III.A.5. Materiały pędne, oleje i smary
B.     Innowacyjne części/elementy/podzespoły III.B.1. Układy wymiany ciepła
III.B.2. Układy oświetlenia oraz układy poprawiające widoczność
III.B.3. Systemy bezpieczeństwa
III.B.4. Układy zawieszenia, przeniesienia napędu, kierownicze i hamulcowe
III.B.5. Układy elektryczne i elektroniczne
III.B.6 Pozostałe części, elementy oraz podzespoły
III.B.7. Elementy wyposażenia wnętrz
III.B.8. Układy wydechowe

Odbiorcami programu są przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznik I do rozporządzenia 651/2014 lub Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw), w których skład wchodzi, co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia.